Category Archives: Văn Bản Mới

Văn Bản Mới

Văn Bản Mới

1 . 14015/BTC-TCHQ 03/10/2014 Hồ sơ không thu thuế xuất khẩu 2 . 12017/TB-TCHQ 03/10/2014 Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Chi cục…