Công văn số 11352/BTC-TCHQ ngày 14/8/2014

Công văn số 11352/BTC-TCHQ ngày 14/8/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn hàng xuất khẩu

CV113522014BTC.tif

Leave a Reply