Chức năng – Nhiệm vụ – Quyền hạn

 • Giám Đốc

Là người lãnh đạo cao nhất tại công ty, tổ chức điều hành mọi hoạt động tại công ty. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động thương mại, dịch vụ. Thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước.

Có quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hằng ngày của công ty, tổ chức thực hện các kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty. Bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lí công ty. Được quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, ký kết hợp đồng lao động với cán bộ.

 • Phó Giám Đốc

Là người đươc thay mặt, bổ trợ cho Giám đốc. Giải quyết những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Phụ trách trực tiếp điều khiển công việc giao nhận hàng hóa. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về hoạt động kinh doanh của công ty. Khi Giám đốc đi vắng, Phó Giám đốc đứng ra điều hành công ty.

 • Phòng Hành Chính Nhân Sự

Tổ chức sắp xếp các hoạt đông  lao động, tiền lương, an toàn lao động ,hành chính,kĩ thuật tổ chức bộ máy nhân sự sao cho gọn, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các phòng ban để công việc đạt kết quả cao nhất.  Bố trí, sắp xếp cán bộ nhân viên theo sự chỉ đạo của Giám đốc; thực hiện việc khen thưởng ,đề bạt, kỷ luật lương bổng, trợ cấp xã hội; lưu trữ,thâu nhận các loại công văn fax, telex đến và đi, thông tin liên lạc đánh máy.

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động; kế hoạch tiền lương hàng năm;

Quản lý cán bộ, nhân sự lao động và tiền lương theo các quy định của Nhà nước

Quản lý toàn bộ tài sản, trang thiết bị văn phòng của Công ty;

Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ theo quy định.

 •  Phòng Kế Toán Tài Vụ

Là bộ phận quan trọng của công ty, là tham mưu cho Giám đốc hay việc tạo vốn, chu chuyển vốn và điều tiết vốn linh hoạt trong nội bộ nhằm sử dụng vốn có hiểu quả.

Quản lý tổ chức thực hiện các công tác liên quan đến tài chính.

Lập kế hoạch nguồn vốn, kế hoạch chi phí, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi phí lợi nhuận.

Làm báo cáo quyết  toán, thực hiện kê khai và nộp các khoản thuế nhà nước.

Quản lý thu chi trong công ty và thanh toán lương cho nhân viên theo định kì.

Quản lý về mặt hàng tài chính của Công ty,theo dõi tình hình thu chi của đơn vị, tính toán hiệu quả hoạt động của công ty thông qua doanh thu hàng tháng,quý ,năm.

Thực hiện các chức năng, chế độ tài chính kế toán do nhà nước quy định.

Tổ chức và quản lý toàn bộ các hoạt động kế toán, tài chính của Công ty theo phân cấp và các quy chế, quy định của Nhà nước.

Thực hiện chế độ báo cáo tài chính và lưu trữ, bảo quản đầy đủ chứng từ kế toán ban đầu theo quy định hiện hành.

Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm.

Phòng Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

Đây là bộ phận trực tiếp giao dịch với khách hàng. Thực hiện công tác nghiên cứu tiếp cận thị trường và chăm sóc khách hàng.

Soạn thảo và tổ chức thực hiện hợp đồng  nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho công ty.

Nghiên cứu thị trường, các mặt hàng mà Công ty kinh doanh, tìm kiếm khách hàng, đối tác trong nước và ngoài nước.

Tổ chức thực hiện các hợp đồng liên quan đến xuất nhập khẩu như Giấy phép, khai Hải quan, nhập và xuất kho hàng, lập các chứng từ thanh toán.

Lập kế hoạch kinh doanh dựa trên cơ sở báo cáo thống kê định kì và thực tế thị trường, đề ra các biện pháp để thực hiện kế hoạch đó .

 •  Phòng Chứng Từ Và Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu

Chứng từ:

 • - Liện hệ với khách hàng nhận các chứng từ để kiểm tra; tiến hành đề nghị khách hàng sửa chữa khi có sai xót.
 • - Lập bộ chứng từ đầy đủ đề khai hải quan và các công văn có liên quan: Công văn xin giải tỏa hàng hóa, giấy đăng kí kiểm dịch, giấy đăng kí trung tâm 3,…
 • - Nhập dữ liệu và khai hải quan điện tử
 • - Liên hệ với người vận chuyển và đại lý để giải quyết khó khăn cho khách hàng

Giao nhận:

 • - Liên hệ với khách hàng để nhận bộ chứng từ gốc sau khi đã kiểm tra, lấy lệnh giao hàng từ hãng tàu.
 • - Trả chứng từ và các hồ sơ có liên quan cho khách hàng
 • - Xuống cảng làm hàng: đăng kí tờ khai, kiểm hóa, lấy mẫu, thanh lý, nhận hàng…..
 • - Liên hệ với bên vận tải để nhập hàng hoặc xuất hàng theo lệnh của khách hàng.