Hải Quan Điện Tử

Văn bản Hải Quan Điện Tử

Stt Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu/Tóm tắt
1 . 3609/TCHQ-VNACCS 04/04/2014 Hướng dẫn thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC
2 . 3925/BTC-TCHQ 28/03/2014 Tập kết hàng hóa xuất khẩu
3 . 22/2014/TT-BTC 20/02/2014 Thông tư quy định thủ tục HQ điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại (bản có phụ lục đính kèm)
4 . 22/2014/TT-BTC 14/02/2014 Quy định về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu thương mại
5 . 1767/BTC-TCHQ 11/02/2014 Tăng cường quản lý chống vi phạm lợi dụng hải quan điện tử
6 . 722/VSIP 16/12/2013 Thông báo áp dụng thủ tục hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan KCN Việt Nam-Singapore
7 . 7590/TCHQ-CCHĐH 10/12/2013 Vướng mắc kê khai thuế XK đối với nguyên liệu mua trong nước cung ứng cho HĐGC
8 . 710/VSIP 09/12/2013 Thông báo áp dụng TTHQĐT (gửi các DNCX)
9 . 3486/HQBD-TTDL 17/10/2013 Áp dụng chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử và tham gia chạy thử Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS
10 . 5930/TCHQ-VNACCS 09/10/2013 Thông báo doanh nghiệp tham gia chạy thử hệ thống VNACCS/VCIS
11 . 3399/HQBD-TTDL 08/10/2013 Triển khai chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử
12 . 2341/QĐ-BTC 18/09/2013 Quyết định v/v ban hành lộ trình triển khai sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử
13 . 5079/TCHQ-TXNK 27/08/2013 Xử lý tỷ giá tính thuế đối với thủ tục hải quan điện tử
14 . 2570/HQBD-TTDL 16/07/2013 V/v Hướng dẫn DN tra cứu tờ khai CCK
15 . 3660/TCHQ-CCHĐH 02/07/2013 Thực hiện thủ tục hải quan cho doanh nghiệp chế xuất
16 . 2415/TCHQ-CCHĐH 07/05/2013 Xử lý vướng mắc trong thủ tục hải quan điện tử
17 . 1533/TCHQ-CCHĐH 27/03/2013 Vướng mắc trong thủ tục THQĐT
18 . 1533/TCHQ-CCHĐH 27/03/2013 Vướng mắc trong thủ tục THQĐT
19 . 1462/TCHQ-CCHĐH 25/03/2013 Xử lý vướng mắc việc khai báo cửa khẩu xuất
20 . 1241/TCHQ-CCHĐH 12/03/2013 Hướng dẫn khi có sự thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký theo Mẫu đăng ký tham gia thủ tục HQĐT
21 . 938/TCHQ-CCHĐH 21/02/2013 Xử lý vướng mắc việc khai báo hàng xuất khẩu đưa vào kho CFS
22 . 76/TCHQ-CCHĐH 05/01/2013 Hướng dẫn thực hiện Thông tư 196/2012/TT-BTC
23 . 62/TCHQ-CCHĐH 04/01/2013 Áp dụng mẫu tờ khai hải quan
24 . 18313/BTC-TCHQ 28/12/2012 Hướng dẫn thực hiện TTHQĐT theo Thông tư 196/2012/TT-BTC
25 . 3046/QĐ-TCHQ 27/12/2012 Ban hành quy trình thủ tục HQ điện tử đối với hàng hóa XK, NK thương mại
26 . 196/2012/TT-BTC 15/11/2012 Quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
27 . 87/2012/NĐ-CP 23/10/2012 Hướng dẫn Luật hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu thương mại
28 . 5012/TCHQ-TXNK 20/09/2012 Xác nhận thực xuất tờ khai Hải quan điện tử
29 . 1872/TCHQ-CCHĐH 17/04/2012 Xử lý vướng mắc trong thủ tục hải quan điện tử
30 . 2544/QĐ-TCHQ 28/11/2011 Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa vào, ra doanh nghiệp chế xuất
31 . 5056/TCHQ-CCHĐH 13/10/2011 Xác định chứng từ C/O điện tử
32 . 4984/TCHQ-GSQL 11/10/2011 Hướng dẫn thực hiện Điều 26 Thông tư số 222/2009/TT-BTC
33 . 3964/TCHQ-CCHĐH 12/08/2011 Xác nhận thực xuất trong TTHQĐT
34 . 3124/TCHQ-CCHĐH 30/06/2011 Hướng dẫn việc đóng dấu “đã làm thủ tục HQ” khi thực hiện thủ tục XNK tại chỗ HQ điện tử
35 . 3095/TCHQ-CCHĐH 29/06/2011 Công nhận đã tham gia thủ tục hải quan điện tử của các doanh nghiệp
36 . 19/2011/QĐ-TTg 23/03/2011 Quyết định 19/2011/QĐ-TTg về thí điểm thực hiện tiếp nhận bản khai hàng hóa, chứng từ có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập, xuất cảnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
37 . 1147/TCHQ-CCHDH 18/03/2011 Thống nhất thực hiện việc xác nhận thực xuất trong TTHQĐT
38 . 1163/TCHQ-CCHDH 18/03/2011 Giải quyết vướng mắc trong thủ tục HQĐT
39 . 667/TCHQ-CCHDH 17/02/2011 Thống nhất cách khai báo và xác nhận đối với trường hợp hàng XK được đưa vào kho CFS
40 . 666/TCHQ-CCHDH 17/02/2011 Giải quyết vướng trong thủ tục HQ điện tử
41 . 547/TCHQ-CCHDH 30/01/2011 Thủ tục HQ điện tử đối với hàng hóa XK, NK đăng ký tờ khai HQ một lần
42 . 3293/HQBD-TTDL 24/12/2010 V/v Khóa tải khoản kết nối điện tử của những doanh nghiệp khai thuê
43 . 16743/BTC-TCHQ 09/12/2010 Áp dụng tỷ giá để xác định trị giá HQ đối với hàng hóa XNK không chịu thuế thực hiện thủ tục HQĐT
44 . 16529/BTC-TCHQ 03/12/2010 Hướng dẫn bổ sung một số nội dung quy định tại Thông tư 222/2009/TT-BTC
45 . 7265/TCHQ-CCHĐH 03/12/2010 Giải quyết vướng mắc trong TTHQ điện tử
46 . 5258/TCHQ-CCHDH 10/09/2010 Thực hiện CV 11101/BTC-TCHQ trong thủ tục HQĐT
47 . 3823/TCHQ-CCHĐH 12/07/2010 Cung cấp thông tin vướng mắc của doanh nghiệp khi tham gia hải quan điện tử
48 . 3481/TCHQ-CCHĐH 29/06/2010 Hướng dẫn xử lý vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử
49 . 2534/TCHQ-CCHDH 18/05/2010 Trả lời vướng mắc khi thực hiện TTHQĐT tại Bình Dương
50 . 1103/TCHQ-CCHDH 01/03/2010 Hướng dẫn xử lý vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử
51 . 37/UBND-KTTH 08/01/2010 Phối hợp và hỗ trợ thực hiện thủ tục hải quan điện tử
52 . 7911/TCHQ-CCHDH 25/12/2009 Triển khai thực hiện thủ tục hải quan điện tử
53 . 7910/TCHQ-CCHDH 25/12/2009 Thông báo thời điểm triển khai chính thức thủ tục hải quan điện tử và công tác chuẩn bị, phối hợp
54 . 345/QĐ-HQBD 23/12/2009 Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử tại Cục Hải quan Bình Dương.
55 . 344/QĐ-HQBD 23/12/2009 Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm thủ tục hải quan điện tử tại Cục Hải quan Bình Dương.
56 . 2948/HQBD-HQĐT 16/12/2009 Triển khai thủ tục hải quan điện tử
57 . 2949/HQBD-HQĐT 16/12/2009 Triển khai thủ tục hải quan điện tử
58 . 2396/QĐ-TCHQ 09/12/2009 Về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan điện tử.
59 . 222/2009/TT-BTC 25/11/2009 Hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan điện tử
60 . 16645/BTC-TCHQ 24/11/2009 Phối hợp và thực hiện thủ tục hải quan điện tử.
61 . 259/QĐ-HQBD 05/10/2009 Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giải đáp vướng mắc thủ tục hải quan điện tử
62 . 103/2009/QĐ-TTg 12/08/2009 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 149/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử.
63 . 1699/QĐ-TCHQ 25/09/2007 Về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan điện tử
64 . 149/2005/QĐ-TTg 20/06/2005 Về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử