Thông tư số 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính

Thông tư số 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

TT12813BTC.doc
 

Leave a Reply