Thông tư số 196/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính

Thông tư số 196/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại

TT19612BTC.docThông tư số 196/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại

TT19612BTC.doc

Leave a Reply