Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính

Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

TT222014BTC.tif

Leave a Reply