Các khoản phí và lệ phí

Stt Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu/Tóm tắt
1 . 7963/TCHQ-TXNK 26/06/2014 Thu lệ phí hộ các Hiệp hội
2 . 7927/TCHQ-TVQT 20/12/2013 Thông báo phát hành tem rượu
3 . 190/2012/TT-BTC 09/11/2012 Sửa đổi Thông tư 66/2009/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4 . 4554/TCHQ-TXNK 20/09/2011 Phí bản quyền, phí giấy phép
5 . 97/2011/TT-BTC 05/07/2011 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại VN
6 . 41/2011/TT-BTC 24/03/2011 Thông tư sửa đổi, bổ sung TT số 193/2010/TT-BTC ngày 02/12/2010 quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự, phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ, lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu, lệ phí cấp phép mang pháo vào, ra VN, lệ phí cấp phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
7 . 1085/TCHQ-TXNK 15/03/2011 Vướng mắc quản lý nợ lệ phí
8 . 704/TCHQ-GSQL 21/02/2011 Xác nhận đã thu lệ phí HQ
9 . 159/TXNK 24/11/2010 Thông báo sử dụng giấy nộp tiền
10 . 172/2010/TT-BTC 02/11/2010 Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan
11 . 3350/TCHQ-KTTT 22/06/2010 Phí xếp dỡ
12 . 1967/TCHQ-KTTT 16/04/2010 Về việc thu lệ phí hải quan
13 . 165/2009/TT-BTC 17/08/2009 Quy định về việc ngừng thu lệ phí qua lại biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước láng giềng
14 . Thông tư số 43/2009/TT-BTC 09/03/2009 Qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan
15 . 43/2009/TT-BTC 09/03/2009 Qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan
16 . 118/2008/QĐ-BTC 16/12/2008 V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 73/2006/QĐ-BTC ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan.
17 . 106/2008/QĐ-BTC 17/11/2008 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại
18 . 101/2008/TT-BTC 11/11/2008 Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng vụ đường thủy nội địa
19 . 50/2008/QĐ-BTC 11/07/2008 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O)
20 . 2092/BTC-CST 25/01/2008 V/v: Hướng dẫn thu phí niêm phong bằng Seal dây cáp đồng và Seal dây nhựa dẹt
21 . NĐ 149/2005/NĐ-CP 06/12/2005 Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu
22 . 95 /2005/TT-BTC 06/12/2005 Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ
23 . 37/2005/QĐ-BTC 06/12/2005 Quyết định của bộ trưởng bộ tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác
24 . 64/2005/QĐ-BTC 15/09/2005 Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan