Chính sách đầu tư

Stt Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu/Tóm tắt
1 . 3807/TCHQ-VP 10/07/2013 Thực hiện cuộc khảo sát doanh nghiệp năm 2013
2 . 10/2013/TT-BYT 29/03/2013 Thông tư 10/2013/TT-BYT sửa đổi Thông tư 02/2007/TT-BYT hướng dẫn về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
3 . 3428/TCHQ-KTSTQ 06/07/2012 Tiếp tục thực hiện chế độ DNƯT theo TT63 đối với 9 DN
4 . 225/TCHQ/QĐ 09/02/2011 Ban hành Tuyên ngôn phục vụ khách hàng
5 . 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC 28/05/2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ
6 . 119/2009/QĐ-TTg 01/10/2009 Ban hành Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam
7 . 04/2007/TT-BTM 04/04/2007 Hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP
8 . 123/TCHQ-KTTT 05/01/2007 V/v Giải đáp vướng mắc ưu đãi đầu tư
9 . 1088/2006/QĐ-BKH 19/10/2006 BAN HÀNH CÁC MẪU VĂN BẢN THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
10 . 4728/TCHQ-KTTT 09/10/2006 Thuế nhập khẩu hàng hoá nhập khẩu thay thế tạo tài sản cố định dự án đầu tư nước ngoài
11 . 4729/TCHQ-KTTT 09/10/2006 Thuế nhập khẩu hàng hoá nhập khẩu thay thế tạo tài sản cố định dự án đầu tư nước ngoài
12 . 108 /2006/NĐ-CP 22/09/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
13 . 101/2006/NĐ-CP 21/09/2006 Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
14 . 88/2006/NĐ-CP 29/08/2006 Về đăng ký kinh doanh
15 . 03/2006/TT-BKH 29/08/2006 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 88/2006/NĐ-CP
16 . 827/2006/QĐ-BKH 15/08/2006 Ban hành Danh mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được; Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được; Danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được; Danh mục nguyên vật liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàutrong nước đã sản xuất được;Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được
17 . 827/2006/QĐ-BKH 15/08/2006 Ban hành Danh mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được; Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được;Danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được; Danh mục nguyên vật liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu trong nước đã sản xuất được Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được
18 . 78/2006/NĐ-CP 09/08/2006 QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI
19 . 60/2005/QH11 29/11/2005 LUẬT DOANH NGHIỆP
20 . 59/2005/QH11 29/11/2005 LUẬT ĐẦU TƯ
21 . 251/TCHQ-KTTT 16/01/2004 Hướng dẫn xử lý thuế NK nguyên liệu SXXK của DN ĐTNN
22 . 08/2003/TTLT-BKH-BTC 29/12/2003 Về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định 38/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ về việc chuyển đổi một số Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần
23 . 9913 TC/CST 24/09/2003 Huỷ máy móc thiết bị nhập khẩu của DN có vốn đầu tư nước ngoài
24 . 704/2003/QĐ-BKH 18/09/2003 Ban hành Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được; Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được; Danh mục vật tư phục vụ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu khí trong nước đã sản xuất được
25 . 5686 BKH/KTCN 17/09/2003 Xác nhận thiết bị trong nước chưa sản xuất được
26 . 06/2003/QĐ-BKHCN 03/04/2003 Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
27 . 27/2003/NĐ-CP 19/03/2003 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam