Hàng gia công

Stt Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu/Tóm tắt
1 . 13/2014/TT-BTC 24/01/2014 Quy định về thủ tục hải quan đối với thương nhân nước ngoài
2 . 7590/TCHQ-CCHĐH 10/12/2013 Vướng mắc kê khai thuế XK đối với nguyên liệu mua trong nước cung ứng cho HĐGC
3 . 1215/TCHQ-GSQL 11/03/2013 Khai mã HS khi NK nguyên liệu, vật tư đối với loại hình GC
4 . 6105/TCHQ-GSQL 01/11/2012 Thủ tục đặt gia công ở nước ngoài của DNCX
5 . 3985/TCHQ-GSQL 02/08/2012 Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 117/2011/TT-BTC
6 . 219/GSQL-GQ2 24/04/2012 Hướng dẫn thủ tục hải quan
7 . 962/TCHQ-GSQL 01/03/2012 Hướng dẫn thực hiện Thông tư 117/2011/TT-BTC
8 . 117/2011/TT-BTC 15/08/2011 Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài
9 . 5096/TCHQ-GSQL 01/09/2010 Vướng mắc sử dụng nguyên liệu, vật tư tự cung ứng cho hợp đồng gia công
10 . 1820/QĐ-TCHQ 28/07/2010 Ban hành Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
11 . 3077/TCHQ-GSQL 11/06/2010 Xử lý máy móc, thiết bị sau thanh khoản hợp đồng ghia công
12 . 3078/TCHQ-GSQL 11/06/2010 Vướng mắc chuyển NPL sau khi thanh khoản HĐGC để thực hiện gia công tiếp theo
13 . 3079/TCHQ-GSQL 11/06/2010 Vướng mắc thủ tục hải quan loại hình gia công
14 . 2920/TCHQ-GSQL 04/06/2010 Gia công chất xúc tác Bạc tại nước ngoài
15 . 74/2010/TT-BTC 14/05/2010 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài
16 . 1751/TCHQ-GSQL 07/04/2010 Gia công chuyển tiếp
17 . 2964/BTC-TCHQ 18/03/2009 Xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm gia công dệt may
18 . 116/2008/TT-BTC 04/12/2008 Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài
19 . 5940/TCHQ-GSQL 22/10/2007 thủ tục hải quan đối với lọai hình gia công, SXXK của DN chế xuất
20 . 5941/TCHQ-GSQL 22/10/2007 thực hiện hợp đồng gia công
21 . 4696/TCHQ-GSQL 16/08/2007 V/v: Thủ tục Hải quan đối với hàng gia công chuyển tiếp
22 . 1868 /TCHQ-GSQL 03/04/2007 V/v Hợp đồng gia công có điều khoản tiền đặt cọc nguyên vật liệu do bên thuê gia công cung cấp
23 . 1868/TCHQ-GSQL 03/04/2007 Hợp đồng gia công có điều khoản tiền đặt cọc nguyên vật liệu do bên thuê gia công cung cấp
24 . 01/2007/TTLT-BTM-BCN 10/01/2007 Hướng dẫn việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
25 . 1578/TCHQ-GSQL 14/04/2006 V/v giải quyết các vướng mắc
26 . 154/2005/NĐ-CP 15/12/2005 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan
27 . 112/2005/TT-BTC 15/12/2005 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN
28 . 154/2005/NĐ-CP 15/12/2005 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 (gọi chung là Luật Hải quan) về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.
29 . 113/2005/TT-BTC 15/12/2005 Hướng dẫn thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
30 . 112/2005/TT-BTC 15/12/2005 Hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan
31 . 5295/TCHQ-GSQL 03/11/2004 Về việc HD kiểm tra định mức và giải thích một số điểm tại QĐ ban hành kèm theo QĐ 69/2004/QĐ-BTC