Hàng hóa XNK chuyển cửa khẩu

Stt Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu/Tóm tắt
1 . 403/TCHQ-GSQL 14/01/2014 Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu
2 . 139/2013/TT-BTC 09/10/2013 Thông tư 139/2013/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3 . 1338/TCHQ-GSQL 15/03/2013 Vướng mắc bàn giao hồ sơ hàng chuyển CK
4 . 2516/QĐ-TCHQ 13/11/2012 Sửa đổi, bổ sung quy trình nghiệp vụ quản lý HQ đối với hàng hóa XK, NK chuyển CK ban hành kèm theo QĐ số 209/QĐ-TCHQ ngày 29/01/2011
5 . 369/TY-KD 11/03/2010 Thủ tục đăng ký kiểm dịch nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam thủy sản, sản phẩm thủy sản.
6 . 683/TCHQ-GSQL 02/02/2010 Vướng mắc đối với hàng chuyển từ kho CFS qua cổng cảng xếp thẳng xuống tàu
7 . 647/TCHQ-GSQL 01/02/2010 Chứng từ có giá trị tương đương hợp đồng thương mại
8 . 7178 /TCHQ-GSQL 26/12/2007 V/v thủ tục hải quan đối với BP,BK, hàng hóa chuyển cửa khẩu từ Chi cục HQCKBĐQT TP HCM đến các Khu chế xuất
9 . 1907 /TCHQ-GSQL 04/04/2007 V/v Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu
10 . 927/QD-TCHQ 25/05/2006 V/v ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu
11 . 154/2005/NĐ-CP 15/12/2005 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan
12 . 112/2005/TT-BTC 15/12/2005 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN
13 . 154/2005/NĐ-CP 15/12/2005 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 (gọi chung là Luật Hải quan) về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.
14 . 112/2005/TT-BTC 15/12/2005 Hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan