Hàng sản xuất xuất khẩu

Stt Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu/Tóm tắt
1 . 5549/TCHQ-TXNK 19/05/2014 Xử lý thuế hàng nhập SXXK chuyển tiêu thụ nội địa
2 . 1049/TCHQ-GSQL 27/01/2014 Thông báo định mức đối với nguyên vật liệu NSXXK
3 . 1280/BTC-TCHQ 24/01/2014 Hướng dẫn trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị nguyên chiếc
4 . 571/TCHQ-TXNK 16/01/2014 Trả lời vướng mắc TT 128
5 . 18239/BTC-TCHQ 31/12/2013 Sơ đồ thiết kế mẫu sản phẩm hoặc quy trình sản xuất, sơ đồ giác mẫu hoặc mẫu rập (đôi với dệt may, da giày) đối với hàng NSXXK tại cơ quan hải quan theo quy định tại khoản 3 Điều 37 Thông tư số 128/2013/TT-BTC
6 . 16236/BTC-TCHQ 22/11/2013 Địa điểm làm thủ tục Hải quan theo qui định tại Điều 36 Thông tư số 128/2013/TT-BTC
7 . 3784/TCHQ-GSQL 09/07/2013 Thủ tục hải quan đối với bao bì nhập khẩu để đóng gói sản phẩm xuất khẩu
8 . 2470/TCHQ-GSQL 23/05/2012 Thanh khoản đối với trường hợp sử dụng nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình SXXK quá hai năm để cung ứng cho hợp đồng gia công của doanh nghiệp chế xuất
9 . 6807/TCHQ-GSQL 05/12/2007 V/v Áp dụng loại hình đối với lúa mỳ nhập khẩu để sản xuất mỳ ăn liền xuất khẩu
10 . 2033/TCHQ-GSQL 10/04/2007 Nhập khẩu thức ăn cho cá theo loại hình NSXXK
11 . 2033/TCHQ-GSQL 10/04/2007 Nhập khẩu thức ăn cho cá theo loại hình NSXXK
12 . 980/QĐ-TCHQ 01/06/2006 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh hiệu lực thi hành của các quyết định số 927/QĐ-TCHQ, số 928/QĐ-TCHQ, số 928/QĐ-TCHQ ngày 25/05/2006 của Tổng cục Hải quan
13 . 980/QĐ-TCHQ 01/06/2006 Về việc điều chỉnh hiệu lực thi hành của các quyết định số 927/QĐ-TCHQ,số 928/QĐ-TCHQ, số 928/QĐ-TCHQ ngày 25/05/2006 của Tổng cục Hải quan
14 . 929/QĐ-TCHQ 25/05/2006 Quyết định Về việc ban hành Quy trình nghiệp vụ quản lý đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu
15 . 929/QĐ-TCHQ 25/05/2006 Về việc ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu
16 . 801/QĐ-TCHQ 03/05/2006 V/v: ban hành quy trình miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu áp dụng tại Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
17 . 1578/TCHQ-GSQL 14/04/2006 V/v giải quyết các vướng mắc
18 . 1578/TCHQ-GSQL 14/04/2006 Công văn của Tổng cục Hải quan hướng dẫn nội dung lấy mẫu
19 . 113/2005/TT-BTC 15/12/2005 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU
20 . 154/2005/NĐ-CP 15/12/2005 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 (gọi chung là Luật Hải quan) về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.
21 . 113/2005/TT-BTC 15/12/2005 Hướng dẫn thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
22 . 112/2005/TT-BTC 15/12/2005 Hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan
23 . 149/2005/NĐ-CP 08/12/2005 Nghị định của Chính phủ số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu
24 . 69/2004/QĐ-BTC 24/08/2004 Ban hành Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài
25 . 69/2004/QĐ-BTC 24/08/2004 Hướng dẫn nội dung lấy mẫu