Kiểm tra sau thông quan

Stt Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu/Tóm tắt
1 . 4137/HQBD-TTR 20/12/2013 Kết luận thanh tra thuế
2 . 643/TCHQ-TXNK 17/02/2011 Chứng từ thanh toán qua ngân hàng
3 . 01 /2006/TTLT-BTC-NHNN 04/01/2006 Hướng dẫn trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan thuế với ngân hàng và tổ chức tín dụng
4 . 114 /2005/TT-BTC 15/12/2005 Hướng dẫn về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu