Sở hữu trí tuệ

Stt Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu/Tóm tắt
1 . 44/2011/TT- BTC 01/04/2011 Hướng dẫn công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan
2 . 122/2010/NĐ-CP 31/12/2010 Nghị định 122/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
3 . 119/2010/NĐ-CP 30/12/2010 Nghị định 119/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 105/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
4 . 04/2010/TT-BKHCN 21/06/2010 Hướng dẫn Nghị định 49/2009/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
5 . 36/2009/QH12 19/06/2009 Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
6 . 47/2009/NĐ-CP 13/05/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
7 . 103/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
8 . 105/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
9 . 106/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp
10 . 100/2006/NĐ-CP 21/09/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan
11 . 100/2006/NĐ-CP 21/09/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan
12 . 50/2005/QH11 29/11/2005 LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ
13 . 42/ 2005/QH11 14/06/2005 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HẢI QUAN
14 . 33/2005/QH11 14/06/2005 Phần thứ sáu Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ
15 . 129 /2004/TTLT/BTC-BKHCN 29/12/2004 Hướng dẫn thi hành các biện pháp kiểm soát biên giới về sở hữu công nghiệp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
16 . 58/2003/TTLT-BVHTT-BTC 17/10/2003 Hướng dẫn bảo hộ quyền tác giả tại cơ quan hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
17 . 29/2001/QH10 29/06/2001 LUẬT HẢI QUAN