Văn bản hướng dẫn Luật Hải Quan

Stt Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu/Tóm tắt
1 . 204/QĐ-TCHQ 23/01/2013 Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức Hải quan; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế của ngành Hải quan năm 2013
2 . 2747/QĐ-TCHQ 11/12/2012 Về Quy chế Điều chỉnh số liệu thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
3 . 14/2011/NĐ-CP 16/02/2011 Nghị định 14/2011/NĐ-CP Quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan
4 . 1104/TCHQ-KTTT 03/03/2009
5 . 118/2008/NĐ-CP 27/11/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
6 . 1952/QĐ-TCHQ 19/12/2006 Về việc cấp thẻ ưu tiên thủ tục Hải quan cho doanh nghiệp
7 . 115 /2005/TT-BTC 16/12/2005 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 156 /2005/NĐ-CP ngày 16 /12/2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng
8 . 114 /2005/TT-BTC 15/12/2005 Hướng dẫn về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
9 . 149/2005/NĐ-CP 08/12/2005 Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu
10 . 155/2005/NĐ-CP 06/12/2005 Quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
11 . 156/2005/NĐ-CP 06/12/2005 Sửa đổi bổ sung các nghị định chi tiết thi hành luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thuế giá trị gia tăng