XNK Phi mậu địch

Stt Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu/Tóm tắt
1 . 647/TCHQ-GSQL 01/02/2010 Chứng từ có giá trị tương đương hợp đồng thương mại
2 . 112/2005/TT-BTC 15/12/2005 Hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan
3 . 149/2005/NĐ-CP 08/12/2005 Quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu
4 . 921/2005/QĐ-NHNN 27/06/2005 Về việc mang ngoại tệ bằng tiền mặt và đồng Việt Nam bằng tiền mặt khi xuất nhập cảnh
5 . 09/2002/TT-BYT 02/07/2002 Hướng dẫn thực hiện số 71/2002/QD-TTg ngày 07/06/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý thuốc chữa bệnh cho người theo đường xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch
6 . 66 /2002/NĐ-CP 01/07/2002 Nghị định của Chính phủ quy định về định mức quản lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế