XNK tại chỗ

Stt Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu/Tóm tắt
1 . 7928/TCHQ-TVQT 20/12/2013 Sử dụng biên lai thu tiền phạt và điều chỉnh giá bán một số loại ấn chỉ bán thu tiền
2 . 16239/BTC-TCHQ 22/11/2013 Sử dụng hóa đơn đối với hình thức xuất nhập khẩu tại chổ
3 . 7200/BTC-TCHQ 02/06/2011 Hướng dẫn bổ sung Điều 41 và Điều 118 TT số 194/2010/TT-BTC
4 . 3254/TCHQ-GSQL 11/07/2008 Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ
5 . 3254/TCHQ-GSQL 11/07/2008 V/v Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ
6 . 980/QĐ-TCHQ 01/06/2006 Về việc điều chỉnh hiệu lực thi hành của các quyết định số 927/QĐ-TCHQ,số 928/QĐ-TCHQ, số 928/QĐ-TCHQ ngày 25/05/2006 của Tổng cục Hải quan
7 . 928/QĐ-TCHQ 25/05/2006 Quyết định Về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ
8 . 928/QD-TCHQ 25/05/2006 Quyết định của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình thủ tục hài quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu tại chổ
9 . 154/2005/NĐ-CP 15/12/2005 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan
10 . 112/2005/TT-BTC 15/12/2005 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN
11 . 112/2005/TT-BTC 15/12/2005 Hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan