Xuất xứ hàng hóa (C/O)

Stt Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu/Tóm tắt
1 . 6833/TCHQ-GSQL 10/06/2014 C/O mẫu JV cấp sau
2 . 5825/TCHQ-GSQL 03/10/2013 Ghi nhãn xuất xứ hàng hóa nhập khẩu
3 . 5467/TCHQ-GSQL 16/09/2013 Vướng mắc cách ghi thông tin người ủy quyền trên C/O mẫu E
4 . 654/GSQL-TH 12/07/2013 Vướng mắc C/O mẫu E
5 . 887/TCHQ-GSQL 08/02/2013 Vướng mắc C/O
6 . 35/2012/TT-BCT 29/11/2012 Sửa đổi Thông tư 36/2010/TT-BCT thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
7 . 858/GSQL-TH 20/11/2012 Vướng mắc C/O
8 . 6277/TCHQ-TXNK 09/11/2012 Xử lý thuế đối với các trường hợp nợ C/O
9 . 5896/TCHQ-GSQL 24/10/2012 Chứng từ chứng minh đối với hàng quá cảnh qua một nước thứ ba trong khuôn khổ FTA
10 . 5517/TCHQ-GSQL 12/10/2012 Khác biệt nhỏ trên C/O mẫu D
11 . 5322/TCHQ-GSQL 03/10/2012 Chứng từ chứng minh đối với hàng quá cảnh qua một nươc thứ ba trong khuôn khổ FTA
12 . 5116/TCHQ-GSQL 25/09/2012 Thống nhất cách hiểu về hóa đơn nước thứ ba trong Hiệp định AANZ
13 . 24/2012/TT-BCT 17/09/2012 Sửa đổi Thông tư 21/2010/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
14 . 1290/TCHQ-GSQL 16/03/2012 Vướng mắc C/O
15 . 231/TCHQ-GSQL 17/01/2012 Nộp C/O trong bộ hồ sơ hải quan điện tử
16 . 5056/TCHQ-CCHĐH 13/10/2011 Xác định chứng từ C/O điện tử
17 . 37/2011/TT-BCT 10/10/2011 Sửa đổi Thông tư 36/2010/TT-BCT thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á và Trung Hoa do Bộ Công thương ban hành
18 . 4738/TCHQ-GSQL 29/09/2011 Vận tải đơn được phát hành từ nước thứ 3
19 . 2706/TCHQ-GSQL 07/06/2011 Hướng dẫn một số điểm của TT 36/2010/TT-BCT và triển khai kết quả cuộc họp ACTNC lần thứ 37
20 . 17/2011/TT-BCT 14/04/2011 Thông tư 17/2011/TT-BCT thực hiện quy tắc xuất xứ trong bản thỏa thuận về việc thúc đẩy thương mại song phương giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ thương mại Campuchia áp dụng cho những mặt hàng có xuất xứ từ một bên ký kết được hưởng ưu đãi thuế quan khi nhập khẩu trực tiếp vào lãnh thổ của bên ký kết kia do Bộ Công thương ban hành
21 . 06/2011/TT-BCT 21/03/2011 Quy định về việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
22 . 53/GSQL-TH 25/02/2011 Vướng mắc C/O mẫu Ạ, JV
23 . 2276/QLCL-CL1 24/11/2010 Mẫu chứng thư xuất khẩu vào Cộng hòa Macedonia
24 . 36/2010/TT-BCT 15/11/2010 Thông tư số 36/2010/TT-BCT Thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hoà phiên bản 2007 trong Hiệp định TM hàng hoá thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giãư Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa
25 . 171/GSQL/TH 12/11/2010 Triển khai thực hịên C/O mẫu D mới
26 . 4990/TCHQ-GSQL 26/08/2010 C/O mẫu D
27 . 21/2010/TT-BCT 17/05/2010 Thông tư thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN
28 . 15/2010/TT-BCT 15/04/2010 Thông tư thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ
29 . 04/2010/TT-BCT 25/01/2010 Thực hiện quy tắc xuất xứ trong bản thỏa thuận giữa Bộ Công Thương nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Vịệt Nam và Bộ Công Thương nuớc Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào áp dụng cho các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam.
30 . 01/2010-/TT-BCT 08/01/2010 Thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA).
31 . 38/2009/TT-BCT 18/12/2009 Thực hiện quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong quy tắc xuất xứ của Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc
32 . 1450/QĐ-TCHQ 24/07/2009 Về việc ban hành quy trình kiểm tra , xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu
33 . 1318/TCHQ-GSQL 11/03/2009 Thông báo mẫu dấu, chữ ký C/O Malaysia
34 . 411/TCHQ-GSQL 21/01/2009 Thông báo mẫu dấu và chữ ký trên C/O mẫu AK
35 . 35/2008/QĐ-BCT 09/10/2008 V/v Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng dệt may đối với một số chủng loại hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ
36 . 4525/TCHQ-GSQL 12/09/2008 Trả lời vướng mắc về C/O mẫu AK điện tử của Hàn Quốc
37 . 4525/TCHQ-GSQL 12/09/2008 V/v Trả lời vướng mắc về C/O mẫu AK điện tử của Hàn Quốc
38 . 7988/BCT-XNK 09/09/2008 Cấp C/O bắt buộc hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ
39 . 013/2007/QĐ-BCT 27/12/2007 Về Quy tắc xuất xứ và Thủ tục thực hiện Quy tắc xuất xứ cho Bản thỏa thuận giữa Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại Vương quốc Cam-pu-chia
40 . 02/2007/QĐ-BTM 08/11/2007 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 02/2007/QĐ-BTM NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 2007 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA MẪU AK ĐỂ HƯỞNG CÁC ƯU ĐÃI THEO HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA THUỘC HIỆP ĐỊNH KHUNG VỀ HỢP TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN GIỮA CÁC CHÍNH PHỦ CỦA CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN THUỘC HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á VÀ CHÍNH PHỦ ĐẠI HÀN DÂN QUỐC
41 . 007/2007/QĐ-BCT 24/10/2007 Về việc bổ sung Quyết định số 1420/2004/QĐ-BTM ngày 04 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo “Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA)
42 . 749/TCHQ-GSQL 31/01/2007 V/v trừ lùi đối với C/O mẫu D
43 . 0689/BTM-XNK 31/01/2007 V/v Thông báo tên, chữ ký và con dấu mẫu D
44 . 02/2007/QĐ-BTM 08/01/2007 Về việc ban hành quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu AK để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa các Chính phủ của các nước thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc
45 . 01/2007/QĐ-BTC 03/01/2007 Về việc thuế nhập khẩu đối với thóc nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia
46 . 2111/QĐ-BTM 11/12/2006 Về việc đính chính Quyết định số 33/2006/QĐ-BTM ngày 16 tháng 10 năm 2006 và thu hồi Quyết định số 34/2006/QĐ-BTM ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc nhập khẩu hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá có xuất xứ Campuchia với thuế suất thuế nhập khẩu 0%
47 . 23/2006/QĐ-BTM 08/06/2006 Quyết định Về việc bổ sung Phụ lục 3 Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam- mẫu D để hưởng các ưu đãi theo “ Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN”
48 . 10/2006/TT-BTM 01/06/2006 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2006/TT-BTM về hướng dẫn xác định xuất xứ
49 . 08/2006/TT-BTM 17/04/2006 Hướng dẫn cách xác định xuất xứ hàng hóa
50 . 07/2006/TT-BTM 17/04/2006 Hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa
51 . 08/2006/TT-BTM 17/04/2006 Hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa
52 . 19/2006/NĐ-CP 20/02/2006 Quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá
53 . 19/2006/NĐ-CP 20/02/2006 Quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá
54 . 112/2005/TT-BTC 15/12/2005 Hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan
55 . 1420/2004/QĐ-BTM 04/10/2004 Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá của việt nam mẫu D để hưởng các ưu đãi theo”Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực mậu dịch tự do asean (AFTA)”
56 . 19/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật thương mại về xuất xứ hàng hóa