Thủ tục thông báo, điều chỉnh định mức nguyên liệu, vật tư và đăng ký sản phẩm xuất khẩu (Hệ thống VNACCS)


Ban hành tại Quyết định 1011/QĐ-BTC ngày 15/5/2014

1. Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Xây dựng định mức thực tế sử dụng nguyên liệu, vật tư để sản xuất sản phẩm xuất khẩu.

– Bước 2: Tạo thông tin về định mức nguyên liệu theo đúng các tiêu chí và định dạng chuẩn quy định tại mẫu Định mức nguyên liệu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu và gửi đến cơ quan Hải quan qua Hệ thống; Thông tin thông báo định mức phải thể hiện đầy đủ thông số kỹ thuật của sản phẩm liên quan đến việc xác định định mức

– Bước 3: Tiếp nhận thông tin phản hồi hệ thống đã đăng ký định mức hoặc thực hiện chỉnh sửa định mức để khai lại trong trường hợp hệ thống phản hồi thông tin từ chối tiếp nhận

– Bước 4: Trường hợp điều chỉnh định mức, người khai hải quan tạo thông tin điều chỉnh định mức theo đúng các tiêu chí và định dạng chuẩn và gửi đến cơ quan Hải quan qua Hệ thống;

– Bước 5: Tiếp nhận thông tin phản hồi và xuất trình, nộp hồ sơ để kiểm tra gồm: 02 bản chính Bảng điều chỉnh định mức gia công in theo mẫu Bảng đăng ký định mức; 01 bản chụp Chứng từ chứng minh (còn phế liệu, phế phẩm hoặc hóa đơn, chứng từ, tài liệu kỹ thuật).

2. Cách thức thực hiện:

Việc khai, tiếp nhận, xử lý thông tin khai hải quan, trao đổi các thông tin khác theo quy định của pháp luật về thủ tục hải quan giữa các bên có liên quan thực hiện thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ:

+ Tên thành phần hồ sơ 1: Mẫu định mức nguyên liệu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu (định dạng điện tử)

+ Tên thành phần hồ sơ 2: Bảng định mức gia công in theo mẫu Bảng đăng ký định mức

+ Tên thành phần hồ sơ 3: Bản giải trình cụ thể, chi tiết về cơ sở phương pháp xây dựng định mức của mã hàng đã thông báo với cơ quan hải quan

+ Tên thành phần hồ sơ 4: Tài liệu thiết kế kỹ thuật của sản phẩm

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Phụ thuộc từng đối tượng và độ phức tạp của từng hồ sơ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan

– Người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Chi cục trưởng

– Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục hải quan

– Cơ quan phối hợp (nếu có):

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Đăng ký thông tin vào hệ thống

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Mẫu thôngtin về định mức thực tế đối với sản phẩm theo mẫu số 16 phụ lục II Thông tư22/2014/TT-BTC.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người khai hải quan phải có chữ ký số được đăng ký.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại;

– Thông tư 22/TT-BTC ngày 14/02/2014 quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

(Tổng Cục Hải Quan)


Ban hành tại Quyết định 1011/QĐ-BTC ngày 15/5/2014
1. Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Xây dựng định mức thực tế sử dụng nguyên liệu, vật tư để sản xuất sản phẩm xuất khẩu.

– Bước 2: Tạo thông tin về định mức nguyên liệu theo đúng các tiêu chí và định dạng chuẩn quy định tại mẫu Định mức nguyên liệu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu và gửi đến cơ quan Hải quan qua Hệ thống; Thông tin thông báo định mức phải thể hiện đầy đủ thông số kỹ thuật của sản phẩm liên quan đến việc xác định định mức

– Bước 3: Tiếp nhận thông tin phản hồi hệ thống đã đăng ký định mức hoặc thực hiện chỉnh sửa định mức để khai lại trong trường hợp hệ thống phản hồi thông tin từ chối tiếp nhận

– Bước 4: Trường hợp điều chỉnh định mức, người khai hải quan tạo thông tin điều chỉnh định mức theo đúng các tiêu chí và định dạng chuẩn và gửi đến cơ quan Hải quan qua Hệ thống;

– Bước 5: Tiếp nhận thông tin phản hồi và xuất trình, nộp hồ sơ để kiểm tra gồm: 02 bản chính Bảng điều chỉnh định mức gia công in theo mẫu Bảng đăng ký định mức; 01 bản chụp Chứng từ chứng minh (còn phế liệu, phế phẩm hoặc hóa đơn, chứng từ, tài liệu kỹ thuật).

2. Cách thức thực hiện:

Việc khai, tiếp nhận, xử lý thông tin khai hải quan, trao đổi các thông tin khác theo quy định của pháp luật về thủ tục hải quan giữa các bên có liên quan thực hiện thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ:

+ Tên thành phần hồ sơ 1: Mẫu định mức nguyên liệu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu (định dạng điện tử)

+ Tên thành phần hồ sơ 2: Bảng định mức gia công in theo mẫu Bảng đăng ký định mức

+ Tên thành phần hồ sơ 3: Bản giải trình cụ thể, chi tiết về cơ sở phương pháp xây dựng định mức của mã hàng đã thông báo với cơ quan hải quan

+ Tên thành phần hồ sơ 4: Tài liệu thiết kế kỹ thuật của sản phẩm

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Phụ thuộc từng đối tượng và độ phức tạp của từng hồ sơ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan

– Người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Chi cục trưởng

– Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục hải quan

– Cơ quan phối hợp (nếu có):

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Đăng ký thông tin vào hệ thống

8. Lệ phí: Không

 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Mẫu thôngtin về định mức thực tế đối với sản phẩm theo mẫu số 16 phụ lục II Thông tư22/2014/TT-BTC.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người khai hải quan phải có chữ ký số được đăng ký.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại;

– Thông tư 22/TT-BTC ngày 14/02/2014 quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

(Tổng Cục Hải Quan)

Leave a Reply