Thủ tục thông báo mã nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công


Ban hành tại Quyết định 1842/QĐ-BTC ngày 30/7/2014

1. Trình tự thực hiện:

– Đối với doanh nghiệp: Thương nhân thực hiện thủ tục thông báo mã nguyên liệu, vật tư tại Chi cục Hải quan nơi quản lý hợp đồng gia công.

– Đối với cơ quan hải quan: Tiếp nhận và lưu bảng thông báo mã nguyên liệu, vật tư.

2. Cách thức thực hiện: Thương nhân nộp thông báo mã nguyên liệu, vật tư tại Chi cục Hải quan nơi quản lý hợp đồng gia công.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: Bảng thông báo mã nguyên liệu vật tư nhập khẩu ban hành theo Phụ lục 1 Thông tư số 13/2014/TT-BTC.

* Số lượng hồ sơ: 02 bản chính.

4. Thời hạn giải quyết: không qui định cụ thể.

Trước hoặc cùng thời điểm làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, thương nhân thực hiện thông báo mã nguyên liệu, vật tư.

Cùng thời điểm này, cơ quan Hải quan thực hiện tiếp nhận và lưu bảng thông báo mã nguyên liệu, vật tư.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục Hải quan.

– Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Hải quan.

– Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: được tiếp nhận thông báo mã nguyên liệu, vật tư.

8. Phí, lệ phí: Không có.

9. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu 01/TBNVL-GC/2014 – Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 13/2014/TT-BTC.

10. Yêu cầu, điều kiện thực thi thủ tục hành chính (nếu có): không có

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan;

– Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan;

– Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

– Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 24/1/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.

(Tổng Cục Hải Quan)


Ban hành tại Quyết định 1842/QĐ-BTC ngày 30/7/2014
1. Trình tự thực hiện:

– Đối với doanh nghiệp: Thương nhân thực hiện thủ tục thông báo mã nguyên liệu, vật tư tại Chi cục Hải quan nơi quản lý hợp đồng gia công.

– Đối với cơ quan hải quan: Tiếp nhận và lưu bảng thông báo mã nguyên liệu, vật tư.

2. Cách thức thực hiện: Thương nhân nộp thông báo mã nguyên liệu, vật tư tại Chi cục Hải quan nơi quản lý hợp đồng gia công.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: Bảng thông báo mã nguyên liệu vật tư nhập khẩu ban hành theo Phụ lục 1 Thông tư số 13/2014/TT-BTC.

* Số lượng hồ sơ: 02 bản chính.

4. Thời hạn giải quyết: không qui định cụ thể.

Trước hoặc cùng thời điểm làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, thương nhân thực hiện thông báo mã nguyên liệu, vật tư.

Cùng thời điểm này, cơ quan Hải quan thực hiện tiếp nhận và lưu bảng thông báo mã nguyên liệu, vật tư.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục Hải quan.

– Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Hải quan.

– Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: được tiếp nhận thông báo mã nguyên liệu, vật tư.

8. Phí, lệ phí: Không có.

9. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu 01/TBNVL-GC/2014 – Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 13/2014/TT-BTC.

10. Yêu cầu, điều kiện thực thi thủ tục hành chính (nếu có): không có

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan;

– Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan;

– Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

– Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 24/1/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.

(Tổng Cục Hải Quan)

Leave a Reply